Digitálne služby pre Vašu kyberbezpečnosť

AcSen E-learning CENTRE 

Získajte jednoduché vstupné informácie
k efektívnemu využívaniu cloudových digitálnych služieb. Digitálne služby poskytujeme na základe zakúpeného licenčného obdobia digitálneho voucheru (prevažne je to obdobie 3 mesiacov). 

Katalóg digitálnych služieb pre trvalo udržateľný súlad KB a GDPR s NIS 2 obsahuje nasledovné kategórie produktov a školení:

  • Informačná bezpečnosť

  • Kybernetická bezpečnosť

  • GDPR (Ochrana osobných údajov)

Naše služby z Katalógu produktov a služieb  si môžete zakúpiť v E-shope
E-learning Action senior CENTRE

E-SHOP DVmanager

E-shop digitálnych voucherov slúží na nákup školení, auditov, konzultácií, tréningov a digitálnych služieb modulov aplikácií InLook system®, SÚLAD online, GDPRlive  pre efektívnu správu súladu kyberbezpečnosti a GDPR s NIS 2 riešením SaaS – Softvér ako služba (Software as aService).

TERMÍNY A DEFINÍCIE:
D -
Digitálna služba
I - Kontrola integrity DS
T - Tréning digitálnej služby
A - Audit
K - Konzultácia
S - Školenie
DV - Digitálny voucher
DVmanager - manažér digitálnych voucherov

Nezisková organizáacia
je poberateľom 2% daní 

Identifikačné údaje k 2% dane zo zisku:
Názov organizácie: Action senior, n. o.
Sídlo: Tranovského 2892/26, 040 01 Košice

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IČO: 53104641
IBAN: SK61 1100 0000 0029 4508 5567
e-mail: info@actionsenior.sk

Tlačivo:
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html

 Link na finančnú správu - 2 % dane:
Poukázanie podielu zaplatenej dane za rok 2022 podaním "vyhlásenia"

Action senior

KYBERNETICKÁ HYGIENA

Oboznámte sa s povinnosťami vyplývajúcimi z NIS 2

Pomôžeme Vám s prípravou politík na podporu a rozvoj vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti kybernetickej bezpečnosti, kvalifikácií v oblasti kybernetickej bezpečnosti, zvyšovania informovanostivýskumných a vývojových iniciatív v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako aj usmernení o správnych postupochkontrolách kybernetickej hygieny, zameranej na zamestnancov, zainteresované strany a subjekty.

  • smernica NIS 2

    SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2022/2555 zo 14. decembra 2022 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v Únii, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 910/2014 a smernica (EÚ) 2018/1972 a zrušuje smernica (EÚ) 2016/1148 (smernica NIS 2)

  • legislatíva KB

    Právne akty Európskej Únie a legislatíva SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti

alt-kybernetická hygiena-2.png
Action senior

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA SÚLADU
KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI S NIS 2

Využite inovatívne digitálne služby InLook system, SÚLAD online, GDPR live  pre RIADENIE SÚLADU KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTIBEZPEČNOSTI IT,
INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI a GDPR s povinnosťami NIS 2 

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2555 zo 14. decembra 2022 o opatreniach
na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v Únii)

Kategória

Školenia

Online, distančné a prezenčné školenia na posilnenie kybernetickej odolnosti a základnej kybernetickej hygieny malých a stredných podnikov, najmä podnikov vyňatých z pôsobnosti smernice NIS 2, poskytovaním ľahko dostupných usmernení a pomoci pre ich špecifické potreby.

Kategória

Digitálne služby

 1.  SKB - AUDITY SÚLADU KB
 2.  SKB - BEZPEČNOSTNÉ ROLY
 3.  ISO - INTERNÉ AUDITY SMK
 4.  ISO - INTERNÉ AUDITY SMIB
 5.  ISM - ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
 6.  ISM - PROCESY
 7.  ISM - ROLY
 8.  ISM - OBJEKTY
 9.  GDPR - ŠKOLENIE online
10. GDPR - DIAGNOSTIKA
11. GDPR - ANALÝZA
12. GDPR - DPIA (GDPR live)
13. GDPR - REVÍZIA ZMLÚV
14. GDPR - EVIDENCIA ZÁZNAMOV
15. GDPR - AUDITY DPIA
16. GDPR - AGENDA IB (InfoSec)
17. SÚLAD - ZMLUVNÉ VZŤAHY
18. SÚLAD - KATALÓG OHROZENÍ
19. SÚLAD - ZOZNAM POUŽÍVATEĽOV
20. SÚLAD - EVIDENCIA NESÚLADOV
21. SÚLAD - KYBERAGENDY IS

Kategória

Tréningy

Ponuka tréningov digitálnych služieb:
I. Systém kybernetickej bezpečnosti
II. Systém manažérstva kvality
III. Systém manažérstva informačnej bezpečnosti
IV. Integrovaný systém manažérstva
V. Ochrana osobných údajov (GDPR)
VI. Súlad KB tretích strán

Zdokonaľte sa vo využívaní našich digitálnych služieb prostredníctvom našich digitálnych tréningov. Tréningy sú poskytované dištančnou formou v hodinových blokoch. Počet zakúpených hodín nie je ničím limitovaný.

Kategória

Konzultácie

Poskytovanie konzultácií v oblasti:
- systému manažérstva súlad
u kybernetickej bezpečnosti a GDPR s NIS 2, 
- IT a manažérskych systémov (implementácia digitálnych služieb),
- správy bezpečnostných rolí,
- správy zdokumentovaných informácií (vrátane 3-tích strán),
- aplikácie procesného a kompetenčného modelu kyberbezpečnosti,
- interných auditov SKB, SMK, SMIB, ISM a GDPR.

Poradenstvo v oblasti riadenia a prevádzky KB, BPM, BCM, fyzickej a objektovej bezpečnosti a SSDLC.

Kontakt

Action senior, n.o.

skratka neziskovej organizácie: AcSen
web sídlo: https://www.actionsenior.sk
Korešpondenčná adresa:
P.O.BOX F-8
042 88 Košice
Slovenská republika
email: info@actionsenior.sk
e-mail: eshop@actionsenior.sk (E-shop digitálnych voucherov AcSen)
e-mail: dpo@actionsenior.sk  (získanie informácií ohľadom ochrany osobných údajov – GDPR)
Mob.: +421 903 411 228
Fakturačná adresa:
Tranovského 2892/26
040 01Košice
IČO: 53104641
DIČ: 2121258260
Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK61 1100 0000 0029 4508 5567
Názov E-mail Správa Potvrdiť